Contact

Site Search

FURTHER INFORMATION

For further information please contact:

Professor Zhi-Zhong Guan, E-mail: 1457658298@qq.com, or Professor Xiao-

Lan Qi, E-mail: 154981793@qq.com; or telephone Zhi-Zhong Guan (00 86

13885169713), or Mr. Yi Zhao (00 86 13984379042); Fax: 00 86 851 86762259. coyprighit(c)2018 GUIZHOU MEDICAL UNIVERSITY